Аренда серверов компании HOSTiQ
Головна
  • Ідеї, пропозиції

Ігор Коліушко: Тези щодо інституційної організації державної влади в Україні

18.05.13 13:11


Україна має стати державою, в якій поважаються та дотримуються права людини, принципи демократії (народовладдя), верховенства права (правовладдя), належного урядування та інші європейські цінності, в якій державна політика спрямовується на забезпечення найкращих умов для розвитку та самореалізації особистості. Така держава служитиме своїм громадянам - забезпечуватиме доступність, зручність і ефективність публічних послуг та безпеку громадян, як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз.

Умовами досягнення цього є:

1. Ринкова економіка;

2. Самоорганізація громадян (територіальна, професійна, за інтересами) та високий рівень довіри між ними;

3. Децентралізація на засадах субсидіарності в рамках унітарної форми держаного устрою;

4. Парламентаризм;

5. Незалежне й авторитетне правосуддя;

6. Ефективна співпраця вищих органів державної влади в рамках змішаної форми державного правління;

7. Протидія корупції на всіх рівнях і в усіх формах.

Одним із найважливіших завдань суспільства і держави є активне сприяння розвитку самоорганізації громадян в усіх можливих формах, зокрема:

· територіальна самоорганізація за місцем проживання,

· самоорганізація за професійною ознакою (професійне самоврядування, бізнесасоціації та профспілки),

· громадські організації за інтересами.

Державна політика має насамперед спрямовуватися на забезпечення найвищого можливого рівня доступності, зручності та ефективності публічних послуг, зокрема:

· послуг у сфері житлово-комунального господарства,

· освіти і науки,

· культури і спорту ,

· громадського транспорту,

· охорони здоров’я,

· соціального захисту,

· адміністративних послуг,

· забезпечення безпеки та правопорядку.

Така велика країна як Україна, і в той же час така слабка управлінськими кадрами і соціальним капіталом не може ефективно розвиватися залишаючись централізованою. Тому максимальна децентралізація адміністративних повноважень і публічних фінансів є запорукою виживання країни та суспільства в умовах перманентної неефективної державної влади. При цьому держава повинна забезпечити контроль за законністю діяльності місцевої влади, а незалежна судова влада має бути надійним гарантом недопущення зловживань і першими й другими.

Таким чином має бути збудована система публічної влади, в якій кожен елемент виконуватиме свою суспільну функцію:

1. Парламент (за участю Президента) – забезпечуватиме правове регулювання публічних послуг, реалістичних стандартів якості в них та відповідальності за їх порушення;

2. Органи місцевого та регіонального самоврядування, державні агенства і служби – надаватимуть громадянам, підприємствам, установам та організаціям публічні послуги визначені законами та відповідно до законів;

3. Місцеві державні адміністрації та державні інспекції – наглядатимуть за дотриманням законів у публічній сфері;

4. Адміністративні та цивільні суди – розв’язуватимуть конфлікти і відновлюватимуть порушене право;

5. Члени Уряду та Уряд вцілому (за участю Президента) – здійснюватимуть аналіз політики, знаходитимуть способи покращення стану справ, розроблятимуть та впроваджуватимуть необхідні для цього реформи.

Відповідно до принципу субсидіарності найнижчий, найближчий до громадян, рівень публічної влади – місцеве самоврядування – повинен отримати найбільше повноважень і ресурсів для їх здійснення. Завданням органів місцевого самоврядування має бути організація місця проживання громадян та надання їм більшості публічних послуг, яких вони потребують.

Місцеве самоврядування має реалізовуватися під власну відповідальність вибраних громадянами органів на власній ресурсній базі, відповідно до законів України, на двох рівнях:

· основному – громади (місто або сукупність міських і сільських населених пунктів),

· допоміжному – райони.

До компетенції органів місцевого самоврядування громади має відноситися відповідальність за:

· розробку генплану та стратегії розвитку території;

· розпорядження землею, будівництво й архітектуру;

· благоустрій території, прибирання сміття, утримання парків і кладовищ;

· житловий фонд і житлово-комунальні послуги;

· місцеві дороги та комунальний транспорт;

· дошкільне виховання дітей, початкові і середні школи;

· охорону здоров'я в обсязі швидкої допомоги та поліклініки;

· догляд за пристарілими та інвалідами;

· базову інфраструктуру для культурного і спортивного розвитку;

· надання абсолютної більшості адміністративних послуг як власних так і делегованих вищими рівнями публічної влади (соціальний захист, реєстрації, дозволи...);

· громадську, пожежну та санітарну безпеку.

До компетенції органів місцевого самоврядування району має відноситися відповідальність за:

· охорону здоров'я вторинного рівня (лікарня зі стаціонаром);

· середні спеціалізовані школи-інтернати для неповносправних та сиріт, спортивні, мистецькі тощо;

Районний рівень має бути найнижчим рівнем, на якому утворюються державні органи виконавчої влади – місцеві державні адміністрації. До їх компетенції має відноситися:

· нагляд за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування;

· забезпечення умов для діяльності державних інспекцій, які діють на місцевому та районному рівнях;

· надання деяких адміністративних послуг у сфері підприємництва (деякі ліцензії);

· координація всіх органів публічної адміністрації в умовах надзвичайного стану.

При цьому необхідно якнайшвидше вилучити з Конституції України повноваження МДА щодо формування та виконання місцевих бюджетів і програм розвитку, а також норми про делегування повноважень від ОМС до МДА.

Передача такого значного обсягу повноважень на рівень громад потребує попереднього проведення адміністративно-територіальної реформи у напрямку укрупнення територіальної бази для місцевого самоврядування, насамперед, у сільській місцевості. Це необхідно зробити шляхом об’єднання сіл довкола потенційних центрів економічного розвитку (зростання), тобто, як правило, довкола міст і селищ, в єдині самоврядні громади. При цьому кожен населений пункт має мати свого виборного голову, як повноважного репрезентанта у відносинах з органами публічної адміністрації. Таким чином замість 11,5 тис. самоврядних громад ми маємо отримати 1,5-2 тис.

Фактично таку реформу можна назвати розукрупненням районів, оскільки більшість теперішніх надто подрібнених районів перетворюватимуться на 3-4 громади, які отримають абсолютну більшість повноважень, які сьогодні є на районному рівні. В свою чергу вимагатиме реформування і районний рівень – замість 490 сьогоднішніх районів і 180 міст обласного значення необхідно буде утворити приблизно 130 нових районів. Більшість із них (за винятком великих міст) матиме населення від 200 до 400 тис. мешканців.

У кожній громаді мають обиратися прямими виборами Голова та рада громади, які спільно формують виконавчий орган. На районному рівні має діяти рада, яка формується непрямими виборами (представників до неї делегують ради громад на території району) та її виконавчий орган.

Одночасно із зміною адміністративно-територіального поділу та децентралізацією повноважень необхідно провести бюджетну реформу, завданням якої буде:

· розширення фінансової самостійності місцевого самоврядування,

· перегляд системи податків і зборів, закріплення їх відповідно до регулюючого впливу, а не фіскального,

· фінансування публічних послуг людям, а не утримання мережі публічних установ,

· запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів,

· лібералізація міжбюджетних відносин,

· розвиток і вдосконалення системи фінансового контролю.

Наступний після місцевого самоврядування рівень публічної влади – регіональне самоврядування. Завданням органів регіонального самоврядування є сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону. З цією метою вони наділяються відповідальністю за такі сфери публічних послуг:

· сприяння покращенню інвестиційного клімату та економічної привабливості регіону,

· розробка та виконання регіональних програм соціально-економічного та культурно-спортивного розвитку,

· розвиток транспортної інфраструктури регіонального значення,

· утримання та розвиток спеціалізованих закладів охорони здоров’я,

· утримання та розвиток середніх освітніх закладів для здобуття фаху (ПТУ, ВНЗ І-ІІ рівня акр.),

· розвиток культури, спорту, туризму,

· захист навколишнього історичного та природного середовища.

Органами регіонального самоврядування мають бути обрана прямими виборами обласна рада та утворений нею виконавчий орган.

Для успішного функціонування регіонального самоврядування з широкими повноваженнями доцільно укрупнити більшість існуючих в Україні регіонів, формуючи їх на основі, насамперед, історико-ментальної єдності, враховуючи при цьому географічні та економічні критерії. Таким чином, замість сьогоднішніх 27 регіональних утворень доцільно перейти до 12-15. Запроваджувати регіональне самоврядування найкраще через 4-5 років після реформи місцевого самоврядування.

Держава має залишити в свої руках лише ті функції без яких вона не може функціонувати:

· Законодавче регулювання суспільних відносин, насамперед, якості публічних послуг в усіх сферах та відповідальності за їх порушення;

· Зовнішні відносини, закордонні справи, в тому числі представлення за кордоном української культури, спорту;

· Оборона країни, захист її безпеки та територіальної цілісності;

· Охорона кордону, митна справа;

· Боротьба з кримінальною та економічною злочинністю;

· Правосуддя в цивільних, адміністративних та кримінальних справах;

· Утримання та ведення державних реєстрів;

· Вища освіта, розвиток науки;

· Збереження історичного надбання та природних ресурсів;

· Розвиток загальнодержавної транспортної інфраструктури;

· Утримання та розвиток високоспеціалізованих і високотехнологічних закладів охорони здоров’я;

· Збирання податків із суб’єктів господарської діяльності, формування та виконання бюджету.

За виконання більшості з цих функцій та виконання законів загалом на центральному рівні мають відповідати вузькоспеціалізовані агенства, інспекції та служби (приблизно 70-80 шт.). Їх завдання - виконання всіх визначених законом адміністративних повноважень держави (надання адміністративних послуг, здійснення інспекційних і наглядових повноважень, управління підгалузями чи державними об'єктами). Їхні працівники мають бути державними службовцями без будь-якої політизації. Вони мають бути відповідальні перед Урядом в особі відповідного міністра.

Таке відмежування адміністративних повноважень дасть можливість Уряду займатися своїми основними повноваженнями, до яких належить:

1. Поточний аналіз політики (моніторинг ситуації - ідентифікація проблем – громадське обговорення – пошук усіх можливих шляхів вирішення цих проблем – громадське обговорення – підготовка проектів концепцій і стратегій);

2. Формування державної політики (визначення пріоритетів у межах наявних ресурсів, врахування геополітичних факторів та інших обмежень);

3. Реалізація державної політики (правове регулювання, фінансове забезпечення, контроль за дотриманням законодавства та політики);

4. Політична відповідальність за стан справ і результати політики.

Відповідно, вся сфера державної політики та відповідальності держави має бути поділена на 12-16 секторів. За державну політику в кожному секторі має відповідати член Уряду. Тому доцільно утворити приблизно такий набір міністерств:

1. Міністерство юстиції

2. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації

3. Міністерство місцевого та регіонального розвитку

4. Міністерство фінансів

5. Міністерство економічного регулювання

6. Міністерство промисловості та торгівлі

7. Міністерство сільського господарства

8. Міністерство транспорту і зв'язку

9. Міністерство соціальної політики

10. Міністерство екології та охорони здоров’я

11. Міністерство освіти і науки

12. Міністерство культури, туризму та спорту

13. Міністерство закордонних справ

14. Міністерство оборони

Крім того мають бути державні органи із спеціальним статусом, визначеним Конституцією та спеціальним законом про кожен такий орган:

1. Служба безпеки України (відповідальна перед Президентом)

2. Центральна виборча комісія (відповідальна перед Парламентом)

3. Рахункова палата (відповідальна перед Парламентом)

4. Омбудсман (відповідальний перед Парламентом)

5. Вища рада юстиції

6. Прокуратура

7. Національний банк України

8. Вища рада державної служби

9. Фонд державного майна і ресурсів

10. Антимонопольний комітет

11. Комітет з питань інформації

12. Незалежні регулятори у сфері природних монополій

Ці органи повинні функціонувати автономно від Уряду та бути незалежними від нього.

Уряд має бути політично похідний від парламентської більшості і відповідальний перед Парламентом. Доцільно змінити порядок формування Уряду:

· Президент після консультацій з головами парламентських фракцій визначає претендента на посаду Прем'єр-Міністра та доручає йому сформувати Уряд

· Склад Уряду та Програма його діяльності представляються Парламенту і голосується вотум довіри

· Якщо результат негативний – нова кандидатура визначається рейтинговим голосуванням у Парламенті, вже без участі Президента

Трансформації має зазнати і інститут Президента. Основним принципом у побудові системи відносин між вищими органами державної влади - Президентом, Парламентом і Урядом – має бути принцип єдності державної політики. Відповідно, повноваження Президента за способом їх реалізації мають бути поділені на три групи:

· Власні дискреційні повноваження – рішення готуються апаратом Президента і ухвалюються Президентом особисто – це невелика кількість повноважень, як правило не пов’язаних із потребою значного фінансування, тобто виконуються в межах бюджетних коштів на утримання Президента та його апарату;

· Визначені Конституцією установчі та кадрові (за межами апарату Президента) повноваження глави держави – рішення готуються відповідним органом виконавчої влади і подаються Президенту для ухвалення Урядом або окремим міністром;

· Президентські ініціативи – рішення готуються апаратом Президента, можливо із залученням урядових та інших структур, ухвалюються Президентом, але набувають чинності після контрасигнації їх Прем’єр-Міністром та міністром відповідальним за реалізацію такого акта – може стосуватися широкого кола питань, насамперед у сфері соціальної та гуманітарної політики, важливо, що згода Уряду забезпечує законне фінансування таких ініціатив.

Не принципово який буде парламент - однопалатний або двопалатний, важливо, щоб він був виборним, незалежним та ефективним у законодавчій і контрольній функціях.

Парламент (або його нижня палата) має обиратися за пропорційною виборчою системою з регіональними округами та відкритими списками (преференціями), а верхня палата, в разі утворення – за мажоритарною виборчою системою в регіональних багатомандатних округах.

Надзвичайно важливим у системі вищих органів державної влади має бути Конституційний Суд. Він повинен вирішувати та розв’язувати всі конфлікти, які виникають між Президентом, Парламентом і Урядом. Для цього в Конституцію необхідно внести принаймні дві зміни:

· Змінити спосіб призначення суддів КСУ, передбачивши в цьому процесі кваліфікаційну комісію з колишніх суддів Конституційного Суду для відбору претендентів, з яких уже відповідні органи будуть вибирати суддів і призначати їх;

· Встановити обов'язок КСУ давати відповідь на звернення по суті, незалежно від чинності акту, що став підставою для звернення.


Ігор Коліушко

Джерело: Третя Українська Республіка


  • Картинка дня

всі карикатури

  • Головне

06.11.16 20:10
Судовий вирок колишньому президенту стане пересторогою наступним владам

Я не буду спокійно слухати обіцянки підлеглих продовжити слідство і дати результат через 2-3 роки. Мене бісять посилання на те, що Литва ВІСІМНАДЦЯТЬ років розслідувала вбивства під Вільнюським телецентром.далі

01.11.16 23:20
Електронні декларації не предмет для жартів

Якщо, приміром, народний депутат не змінить наявність трильйона гривень готівки у себе вдома, я змушений буду відкрити провадження про несплату ним податків в особливо великому розмірі.далі

01.11.16 22:26
Електронне декларування лише початок, а не кінець процесу очищення

У першу чергу Генпрокуратура буде аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис дол США.далі

01.11.16 21:59
Я готовий продемонструвати наявні грошові кошти та цінності, які задекларувала сім’я, а також всі документи, які свідчать про легальність походження статків

Декларацію Генерального прокурора має перевіряти, у разі наявності обґрунтованих підстав, Національне антикорупційне бюро України, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.далі

Усі головні події 

  • ЗМІ про нас

ШОК IN-прокуратура померла в суботу

17.07.16 22:11Очільник ГПУ одразу вийшов до трибуни і почав розповідати правду, яка багатьом із присутніх виявилася страшнішою навіть від найцинічнішої брехні. Бо, виявляється, волинська прокуратура, влада та інші силові структури перетворилися на злочинний клубок.далі

"Донбас має повернутися в Україну, а не Україна - на Донбас" - Безсмертний

11.02.16 13:33Росія хоче геополітичного лідерства. Для неї українські Крим, Донбас - це дві сторінки великої книжки, що намагається писати Путін. Вони дають йому лаври "великих" попередників.далі

 

РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ: "КОЖЕН РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ У МІНСЬКУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЯКОГОСЬ "ШПЕКТАКЛЮ""далі

Люстрація з самого початку була більше модою, ніж відповіддю на проблемудалі

Юрій Луценко: "Коли люди кажуть: Вся влада - суки, сволочі, нічого не роблять, - то я їх розумію"далі

Юра психанул, или Реформы – дело случаядалі

Інші матеріали розділу 

Транспортная компания ПАО Севертранс
Транспортна компанія ПАТ Північтранс

Розробка сайту: Дмитро Лимаренко
2013

YouTube Facebook
Завантаження

Магазин охотничьего и тактического снаряжения

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на 3republic.org.ua
RSS